Algemene Voorwaarden WIGGLETOES WELLNESS

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van WIGGLETOES WELLNESS CENTER OF BEAUTY & WELLBEING (hierna te noemen WiggleToes) en op alle met WiggleToes aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Onder cliënt wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met WIGGLETOES in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling dan wel het boeken van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert. Indien de cliënt verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door WiggleToes & More is ingestemd. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven. WiggleToes & More behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. WiggleToes & More is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de cliënt. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2. Inspanningen
WIGGLETOES zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. WIGGLETOES zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Artikel 3. Het boeken van een behandeling en annuleringsvoorwaarden
3.1 Het boeken van een behandeling
Behandelingen geschieden uitsluitend op afspraak.
3.2 Annulering door cliënt
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch of schriftelijk(mail) aan WIGGLETOES melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag WIGGLETOES gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen, verhoogd met €5,00 euro administratiekosten.
3.3 Annulering door WIGGLETOES
WIGGLETOES moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. In overleg met client zal een nieuwe afspraak kosteloos worden ingeroosterd.
3.4 Tijdig aanwezig zijn voor de behandeling ( let op kan naar aanleiding van Corona Maatregelen gewijzigd zijn)
De cliënt dient vijf minuten voor aanvang van de besproken behandeling aanwezig te zijn in de praktijk. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon arriveert, mag WIGGLETOES de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien cliënt meer dan twintig minuten later dan de afgesproken tijd arriveert in de salon kan WIGGLETOES de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.
3.5 Overmacht
Beide partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van de onder leden 3.2 t/m 3.4 genoemde voorwaarden indien men daartoe gehinderd wordt als gevolg van een (Corona) omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop WIGGLETOES of cliënt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor WIGGLETOES  of cliënt niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 4. Betaling
WIGGLETOES vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk en de website www.iriskooij.nl. Daarnaast zijn actuele prijslijsten opvraagbaar bij WIGGLETOES. De gemelde prijzen zijn in euro’s en inclusief B.T.W.. WIGGLETOES behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren indien zij dit nodig acht. Prijswijzigingen worden minimaal 30 dagen voor invoering kenbaar gemaakt in de salon en op de website www.iriskooij.nl. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten (contant of per PIN ) te voldoen. Uitsluitend na overleg met WIGGLETOES  betaling mogelijk op rekening binnen 8 dagen. Bij niet nakomen van een betalingsverplichting door cliënt behoudt WIGGLETOES zich het recht voor de vordering door derden te laten incasseren. Eventuele bijkomende kosten komen voor rekening van cliënt.

Artikel 5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet WIGGLETOES vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan WIGGLETOES aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. WIGGLETOES neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem op de klantenkaart. WIGGLETOES behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. WIGGLETOES zal gegevens van de cliënt niet aan derden verstrekken zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Let op Ingeval van een door de GGD geïnitieerd contact onderzoek m.b.t Corona zal WIGGLETOES contact gegevens verstrekken aan de GGD.  Ingeval van non betaling na behandeling behoudt WIGGLETOES zich het recht voor om de NAW-gegevens van cliënt ten behoeve van incassering aan derden te verstrekken.

Artikel 6. Geheimhouding
WIGGLETOES is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, WIGGLETOES verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
WIGGLETOES is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat WIGGLETOES is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. WIGGLETOES is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Artikel 8. Garantie
WIGGLETOES geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien: – De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. – De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of de aanwijzingen van WIGGLETOES heeft gebruikt.

Artikel 9. Beschadiging & diefstal
WIGGLETOES heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. WIGGLETOES meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10. Klachten
Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij WIGGLETOES te in te dienen WIGGLETOES dient klachten afdoende te onderzoeken. WIGGLETOES zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet kan worden gevergd. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche WIGGLETOES in dat geval informatie over de geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche aan de cliënt.

Artikel 11. Geschillenregeling
Geschillen tussen cliënt en WIGGLETOES over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de cliënt als door WIGGLETOES aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl). Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst bij schriftelijk bij WIGGLETOES heeft ingediend. Nadat de klacht bij WIGGLETOES is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is WIGGLETOES aan deze keuze gebonden. WIGGLETOES een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de cliënt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. WIGGLETOES dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens de in de praktijk vermeldde huisregels. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, WIGGLETOES het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 13. Recht
Op elke overeenkomst tussen WIGGLETOES en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.-

Artikel 14 Levering
De levering van producten uit de webshop aan huis berekent WIGGLETOES het actuele tarief van de vervoerder. Deze kosten worden bij afwikkelen van de bestelling direct in rekening gebracht.
Als leveringstermijn wordt naar  3 werkdagen gestreefd maar geldt altijd de levertijd van de vervoerder. Het is niet mogelijk om het levermoment zelf te kiezen anders dan de vervoerder aangeeft.  De leveringstermijn is geldig na ontvangst van volledige betaling aan WIGGLETOES en indien de bevestigingsmail hiervan door koper is ontvangen.
Een bestelling kan na het maken van een afspraak met WIGGLETOES op de locatie worden opgehaald.

Artikel 15 Retourzendingen
In verband met hygiëne kunnen de cosmetica producten gekocht bij WIGGLETOES NIET geretourneerd worden. Bij het plaatsten van een bestelling verklaard koper zich akkoord met de algemene voorwaarden van WIGGLETOES.

Versie 09-12-20